İngilizce The Kullanımı, The Ne Demek

Posted by on Tem 07, 2011 | Leave a Comment

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

The Konu Anlatımı

ı. Tekil isimler
kendilerinden önce
a, an, the, my gibi bir tanıtıcı olmadan kullanılmazlar.

Bir şeyden ilk defa bahsediliyorsa
herhangi bir anlamında ‘a

veya ‘an’ ile birlikte
kullanılır.

There’s a car

in front of

the sho .

Araba herhangi bir araba olduğu için ‘a’ ile birlikte kullanıldı.

Dükkan da bilinen bir yer olduğu için ‘the’ ile birlikte kullanıldı.

Aynı arabadan tekrar söz ettiğimizde araba bizim için herhangi bir olmaktan çıkar, artık

dükkanın önündeki arabadan bahsediyoruzdur ve ‘the’ ile birlikte kullanılır.

Kadın ve köpekten ilk defa
bahsedildiğinde “a” ile birlikte kullanıldı
. Kadın ve köpekten

ikinci defa bahsedildiğinde biz artık hangi kadın ve hangi köpekten
bahsedildiğini bildiğimiz

için “the”ile birlikte kullandık.

i bougbt a dress and a pair of stockings.

Bir elbise ve bir çift
çorap satın aldım.

Elbise ve çoraplardan tekrar sözettiğimizde artık bilinen şeylerden sözettiğimiz için ‘the’ ile

birlikte kullanılırlar.

The dress is very expensive but the
stockings are cheap.

Elbise çok pahalı ama çoraplar ucuz.

There is a cat and a dog in the garden.

Bahçede bir kedi ve bir köpek var.

The cat is white and the dog is brown.

Kedi beyaz ve köpek siyah.

2.
Karşımızdaki kişinin
kimden veya neden bahsettiğimizi bildiğine

inanılıyorsa ‘the’ ile birlikte
kullanılır

Open the door, please.

Kapıyı aç, lütfen.

Turn on the lights, please.

Işıkları aç, lütfen.

Where is tbe cat?

Kedi nerede?

Tbe television
is on.

Televizyon
a
çık.

Is there anything interesting in the newspaper?

Gazetede ilginç birşey var
?

3. Evrende, güneş sistemimizde veya dünyada tek olan varlıklarla birlikte.

tbe sun

the world

tbe moon

tbe sky

the universe

– güneş

– dünya

ay

gökyüzü

evren

tbe eartb

the country

the equator

the weather

the environment

– dünya (gezegenimiz)

– kırsal alan, şehir dışı

ekvator

hava

çevre

The sun is astar.

Güneş bir yıldızdır.

What are
you doing to protect tbe environment?

Çevreyi korumak
için ne yapıyorsun?

Shes looking
up at the stars
.

Yuka, ldızlara bakıyor.

Do you like living in the country?

Kırsal alanda yaşamayı seviyor musun?

The moon goes round the earth.

Ay dünyanın etranda döner.

What do you think of the weatber today?

Bugünkü hava
hakkında ne düşünü
yorsun?

Tbe universe is huge.

Evren çok büyükr.

Evren çok
yük.

Tbe planets go round the sun.

11.


4. the ground, the floor, the ceiling

Hes lying on tbe
ground
.

Yerde yatıyor.

The pen is on tbe floor.

Kalem
yerde.
(döşemenin üzerinde)

Can you touch the ceiling?

Tavana
dokun
abilir misin?

Hes lying on
tbe floor and

looking at his Christmas gifts.5. the city centre, the
army

The banks are İn the city centre.

Bankalar
şehir merkezinde
dir.

My brother is in the army.

Kardeşim askerde.

6. the cinema, the theatre, the
station
, the post office, the police station

i often go to the theatre.

Ben k sık tiyatroya giderim.

We’re going to the cinema tonight.

Bu akşam sinemaya gidiyoruz.

ı met her at the station.

Onu istasyonda karşıladım.

She’s going to the post
office
.

O, postaneye
gidiyor.

Could you telI
me where the police station
is?

Bana karakolun nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?

7. the radio, but television is
without the;

He‘s listening to the radio.

O, radyo dinliyor.

I’m watching TV now.

Şimdi televizyon seyrediyorum.

8. the doctor(‘s), the dentist(‘s)

i hate going to the dentist(s).

Dçiye gitmekten nefret ederim.

Hes going to
the doctor(‘s
).

O, doktora
g
idiyor.

14.have
breakfast”, “have lunch
ve “have
dinne
r”

theolmadan kullanılır.

i usually have breakfut at 8:00.

Genellikle, saat sekizde kahvaltı yaparım.

They’re having lunch now.

Şu anda öğlen yemeği yiyorlar.

We sometimes have dinner in a restaurant.

Biz bazen
a
am yemeğini bir lokantada yeriz.

He met me at the

Airport.

Beni havaalanında

karşıladı.

i haven t seen a fox

watching TV before.

III10. noun + sayı (isim + sayı) ile ‘thekullanılmaz.

Its on page 35.

0, sayfa 35 de.

The train is at platform 4.

Tren peron 4 te.

Have you got these shoes in size 42?

Bu ayakkabıların kırk iki numarası
var mı
?

Theyare staying in room 1052.

1052 nolu odada
kalı
yorlar.

Ll. Genel sınıfveya gruplardan bahsederken the

kullanılmaz. Sadece
ismin ço
ğul hali
kullanılır.

Sharks are
ftsh.

Köpekbalıkları balıktır.

Whales are mammals.

Balinalar memeli hayvanlardır.

Birds fly.

Kuşlar uçar.

Doctors eam more than tea ch ers.

Doktorlar öğretmenlerden daha fazla kazanır.

Do you like Chinese food?

Çin yemeklerinden hoşlanır mısın?

Most people like Mike.

Çoğu insanlar Mike ı sever.

12. Witb
Superlatives –
Sıfatların en üstünlük dereceleri ile

birlikte the‘ kullanılır.

What’s the longest river in the world?

Dünyada en uzun nehir hangisidir?

Ahmet is the taDest boy in his
class.

Ahmet sınıfında
en uzun boylu erkek çocuktur
.

Istanbul is the biggest city in Turkey.

İstanbul, rkiyenin en büyük şehridir.

She’s the most beautiful girl Ive ever seen.

0, şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızdır.

112

Whales breathe
ai
r through a

hole on the top
oftheir head.

Balinalar kafalarının

üstündeki bir delikten havayı

teneffüs ederler.

She’s the
best and the most

beautiful actress I’ve ever seen.

0, şimdiye kadar görğüm en

iyi ve en zel aktristir.13. the middle of, the end of,
the beginning of, the
bottom of, the top of


L

Theres a
ta
ble in the middie of the room.

Odanın ortasında bir masa var.

Tberes a bank: at the end
of
the street.

Sokağın sonunda bir
bank
a var.

Jack is sitting at the top of the ladder.

Jack merdivenin
tepesinde oturu
yor.

His address is at the
top of
the page.

Adresi sayfanın üst tarafında.

There is a note at the bottom of the page.

Sayfanın alt tarafında
bir not var
.

14. the only

Tennis is the only sport i play.

Oynadığım tek spor tenisdir.

Hes at the top ofhis

profession.

O, mesleğinin
zirvesinde.

The only thing i know about her is her name.

Onun hakkında
bildiği
m tek şey onun adıdır.

This is the only
thing i have.

Sahip olduğum tek şey bu.

The only person who helped her was Tom.

Ona yardım eden tek kişi Tom du.

15. The same

Your car is the same colour
as mine.

Senin araban benimkiyle
aynı re
nk.

These two watches are the same.

Bu iki saat aynı.

16. The capital

Ankara is the capital of Turkey.

Ankara Türkiye nin
başkentidir
.

London is the capital of England.

Londra İngiltere nin başkentidir.

Golf is the only
s
port he

enjoys.

Zevk
aldığı tek spor

golftür.

– Your dress is the
same as m
ine.

Elbisen benimkinin aynısı.

Washington De is the capital city of the
USA
.

Washington De Amarikanin başkentidir.25. The

EXERCISE 65

Aşağıdaki boşluklarda eğer gerekiyorsa a“, “an” ve “the” kullanınız.

i. i saw …….. bad
accident this moming ………. lorry crashed i
nto ….. car.

.... driver of …… lorry
wasn’t hurt but ……… driver of …. car was

killed. And …… car was
badly damaged
.

2. There are two bottles on the table ………. big one is
full but …….. smail one is empty
.

3. ı live in …… flat
in …… noisy street
. The flat is on ……. top floor.

4. lts miningo Lets go to ………. cinema.

S. Mary is iiI. Tom Is taking her to ……. doctor.

6. Theres ……. smail supermarket at …… end of ….. street.

7. What do you do in …….. evenings.

8. i have ……. dinner
at se
ven thirty.

9. How many hours do you work ………. day.

ıo .. Nurses are paid
less than ……. doctors.

II. We live in …… large house.
Its got …….. beautiful garden.

There are a lot oftrees in …….. garden.

12. Ive got …… toothache. Im going to ……… dentists.

13. Is there ….. grocer
near here?

14. Exeuse me. Wheres …….. nearest
post o
ffice?

15. LIL take … taxi to …… station.

16. – Have you got …… car?

– Yes, i have. It’s in ……. garage.

17. Were watching ……. television.

i 8. Life has changed a lot in ………. last thirty years.

19 …….. Science Museum is in ……. city center.

20. Whats ………. capital ofSpain?

21. These two te1evisions are ………… same.

~

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

Yazıya Yorum Yazın