Adjectives ve Adverbs Konu Anlatımı ve Örnekler

Posted by on Tem 10, 2011 | Leave a Comment

İngilizce Sözlüğe Girmek İçin Tıklayın.

Adjectives & Adverbs

ı. Adjectives: Sıfatlar

Sd’atlar isimJeri nitelendirirler ve onlar hakkında bize bilgi verirler.

Henry is a rich man.

Henry zengin bir adamdır.

This is a fast car.

Buzlı bir arabadır.

2. Adverbs: Larılar

Zarflar eylemi nitelendirirler ve eylemin nasıL, nerede, ne zaman, ne sıkkta yapıldığı hakkında bize bilgi verirler.

a) Adverbs of maooer

e) Adverbs of place

f) Adverbs of time

g) Adverbs of frequency

e) Adverbs of sentence (certaiaty)

Zarf Türleri

Hal zarflar: Eylemin nasıl
gerçeldeştirildi
ğini belirtirler. bravely, quickly, slowly, hard, well, beautifully, suspiciously,
carefully
, kindlv ete.Yer zartlan : Eylemin nerede olduğunu gösterirler. by, down,here, near, under, there, away, upstairs, downstairs, in, 00, abroad, somewhere, anywhere, nowhere. up, where, beside, between, from
ete.

Zaman zarflan: Eylemin zamanını belirtirler.afterwards, eventually, lately, now, recently, soon, then, today, tomorrow ete.

Sıklık zartlan: Eylemin ne kadar sık
yapıldığını göst
erir. always, usually, often, occasionally, sometimes,seldom, rarely, never, once, twice ete.

Cümlelhüküm
zartlan : Bütün cümleyi nitelendirir ve genelde konuşmaemın fikrini belirtir
.
Genellikle cümle başında
kullanılırlar.

certainly, definitely,
luckil
y, surely, really, apparently, clearly,

evidently, obviously, probably, perhaps, possibly, unfortunately ete.

Unfortunately, he failed all his exams.

Ne yazık ki
bütün sınavlarından
kaldı.

Perhaps, theyve lost
their way
.

Belki vollarını kaybettiler.

f) Adverbs of

Derece zartlan : Bir sıfatı veya başka bir zarfi nitelendirir.

degree

fairly, hardly, pretty, quite, rather, very, almost, barely, completely,

entirely, absolutely, too, far ete,

You’re absolutely right.

Tamamen haklısın.

g) Adverbs of

ilgi zarflan:
When, Where, Why, How

Relative

i don‘t know where they’ve gone.

Nereye gittiklerini
bi
lmiyorum.

4) Adverb

of

Soru zarfları: When?, Where?, Why?, How?

Interrogative

How fast can he run?

Ne kadar hızlı koşabilir?

Tom drives carefuUy.

Tom dikkatli/ce) araba kullanır.

2.1 Cümle içinde sıklık
zarflan dışındaki zartlar fiiIden, varsa nesneden sonra

gelirler.

Theyare leaming slowly.

Yavaş(ça) öğreniyorlar.

Theyare leaming English slowly.

İngilizce yi yavaş (ça) ôğreniyorlar.

Tom drives his
car
fast.

Tom
araba
sını dikkatlüce) kullanır.

2.2 Eğer cümlenin nesnesi uzun ise
bu sefer z
arf (adverb) miden önce gelir.

They carefuUy
picked up all the apples on the tre
es.

Ağlardaki
bütün
elma/arı dikkatlice topladılar.

She angrily derıied that she had
stolen the money.

Parayı çaldığını kızgın
bir
şekilde reddetti.

2.3 Eğer nesneden
önce bir prepozisyon var ise zarf(adverb) prepozisyondan önce veya nesneden
sonra
kullanılabilir.

She looked angrily at me.

Bana kızgın bir şekilde baktı.

She looked at me sadly.

Üzgün bir şekilde bana
bakt
ı.

2.4 Genelde hal
ve derece zarflan sıfatların son
ırna ‘-Iy’ eki ilave edilerek elde edilirler.

Ad’
ective
Adverb

h)

2.sıfatın sonundaki y‘iye dönüşür

slow

careful

sad

strong

weak

silent

quick

soft
happy

angry

easy

noisy

slowly

ca refulIy

sadly

strongly

weakly

silently

quickly

softly

bappily

angrily

easily

noisily

2.6 Sıfat ‘-e’ ile bitiyorsa ‘-Iy’ eki
ahrkan
-e’ yerinde kalır.


immediate

extreme

immediately

extremely

2.7 Sıfat -leile bitiyorsa e’ düşer.sadece Oyeklenir.

i)2.8 Sıfat -I’ ile bitiyorsa ‘-Iy’ eklenir.

2.9 Bazı kelimelerin sıfat ve zarfhalleri aynıdır.

gentle sensible

capable beautifulfinal gently sensibly

capably beautifully finally

Mary is often Iate.

Mary sık sık geç kalır.

She often comes Iate.

Sık sık geç gelir.

2.10 Good bir sıfattır ve zarf hali well‘ dir.

He’s a good worker.

0, iyi bir işçidir.

Mrs. Scott is a good cook.

Bayan Scott iyi bir ahçıdır.

He works well.

O, iyi(ce) çalışır.

She cooks well.

İyi yemek yapar.

2.1 1 Wellsağlığı yerinde anlamında bir sıfat olarak da kullanılır.

– How is your father?

Hes well.

2.12 friendly, Iikely, lonely kelimeleri
birer sıfatt
ır ve bunlann
zarfha
lleri yoktur. Bu bluğu doldurmak için benzer anlamlı zarflar veya zarf cümleciği kullanılır.

Hes very friendIy.çok arkadaş canlısıdır.

He behaved in a friendly way.

Dost bir şekilde davrandı.

2) Aşağıdaki kelimeler Iy’ ekini alarak farklı anlamlar kazanmışlardır.

bardly – hemen hemen hiç

bigbly – çok

2.14 Bazı sıfatlar önünea” alarak zarf olurlar.

lately – songünlerde

nearly -nerdeyse

loud

round

aloud

around

live

long

alive

along

Facebookta bizi beğenin.
Facebookta bizi beğenin.

Yararlı Diğer Kaynaklar:

Yazıya Yorum Yazın