Present Perfect,Past Simple Çalışma Soruları

Posted by on Ağu 16, 2010 | 1 Comment

Boşlukları present perfect veya past simple kullanarak doldurunuz. Jack: _______________ the news about Nike? Nike: No, what _______________? Jack: She ______________________ an accident.She was running for a bus when she ___________ down and ____________ her leg. Nike: Oh,how awful!When ____________________________? Jack: Yesterday afternoon.Sarah _______________ me about it last night. Nike: Last night!You _______________________... 

Simple Present Where ile Soru Yapma Kalıpları

Posted by on Ağu 16, 2010 | Leave a Comment

WHERE  + DOES/DO  + SUBJECT  + MAİN VERB WHERE   DOES  MARY LİVE İN CHİCAGO? Where does Mary live? Do they study at the library? Where do they study? Read More →

Will ve Going to Kullanım Yerleri Örneklerle Anlatım

Posted by on Ağu 16, 2010 | 3 Comments

be going to: We use be going to for an intention. We are going to have a meal. Will: We use will for an instant devision. I know.We’ll have a party. It’s cold.I’ll shut the window. Will planlanmamış going to planlanmış. Read More →

Present Perfect Tense ve Kullanımı

Posted by on Ağu 16, 2010 | Leave a Comment

İngilizce öğrenenlerin ve ÜDS, KPDS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarına hazırlananların anlamakta güçlük çektiği noktalardan biri de “Present Perfect” yapılarıdır. Türkçede bire bir karşılığı bulunmayan ve bundan dolayı da anlaşılması zor olan bu yapılar zaman, yani “tense” olarak tanımlansa da, bazı durumlarda belli ve kesin bir zaman ifade etmezler. Bu yazıda,...